Statut

Statut FundacjiZdrowie Na Końskim Grzbiecie”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
§ 1. Fundacja „Zdrowie Na Końskim Grzbiecie” zwana dalej „Fundacją” działa na mocy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, z późn. zm.), ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Fundacja jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych oraz wszystkich osób mających problemy ze zdrowiem.

§ 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

Art. 2

§ 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem odpowiednich przepisów terytoria innych państw.

§ 2. Siedzibą Fundacji jest wieś Gołubie w gminie Stężyca.

§ 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Art. 3

§ 1. Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników, także spośród władz Fundacji.

§ 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

§ 3. Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji oraz logo Fundacji w kształcie przedstawiającym konia i dziecko w podkowie.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art. 4
§ 1.Celem Fundacji jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wszystkich osób mających problemy ze zdrowiem, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

§ 2. Popieranie i upowszechnianie hipoterapii jako metody rehabilitacyjnej w wybranych schorzeniach u dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 3. Niesienie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób.

§ 4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

§ 5. Działania na rzecz nauka, edukacji, oświaty i wychowania.

§ 6. Działalność na rzecz Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

§ 7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ruchu paraolimpijskiego, parajeździectwa.

§ 8. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 9. Promowanie i organizowanie wolontariatu.

§ 10. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

§ 11. Organizowanie różnych form rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.

§ 12. Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

§ 13. Zapewnianie transportu osobom niepełnosprawnym oraz osobom mającym problemy ze zdrowiem.

§ 14. Działania na rzecz ochrony zdrowia i życia zwierząt, upowszechnianie animaloterapii.

§ 15. Współpraca z placówkami medycznymi, towarzystwami lekarskimi, ośrodkami rehabilitacyjnymi oraz pokrewnymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Art. 5

Cele określone w art. 4 Fundacja realizuje przez:

§ 1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej.

§ 2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz mających problemy ze zdrowiem. .

§ 3. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

§ 4. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, w tym socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w formie wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.

§ 5. Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej.

§ 6. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności:

 • grup samopomocowych,
 • grup wsparcia,
 • usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych,
 • placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu,
 • informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków (w tym komunikacyjnych),
 • aktywizacji dzieci i młodzieży,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • organizacja warsztatów, szkoleń i wykładów.

§ 7. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Fundacji.

§ 8. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.

§ 9. Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych.

§ 10. Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych.

§ 11. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Fundacji, a w szczególności pracowników Fundacji, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz wolontariuszy.

§ 12. Prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 13. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej i innej.

§ 14. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich.

§ 15. Ochronę środowiska i zwierząt, a w szczególności:

– prowadzenie schronisk dla zwierząt, działalność adopcyjną,

– organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych.

§ 16. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

§ 17. Gromadzenie funduszy na działalność Fundacji.

§ 18. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Fundacji.

Art. 6
§ 1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

– 58.19. Z – pozostała działalność wydawnicza,

– 85.60. Z – działalność wspomagająca edukację,

– 86.90. A – działalność fizjoterapeutyczna,

– 93.19. Z – pozostała działalność związana ze sportem,

– 93.29. Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

– 96.04. Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

– 01.22. Z – chów i hodowla koni,

– 92.72. Z – pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 2. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:

– 86.90. A – działalność fizjoterapeutyczna,

– 93.19. Z – pozostała działalność związana ze sportem,

– 96.04. Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI

Art. 7
§ 1.Organem Fundacji jest:

– Zarząd Fundacji.

– Rada Fundacji.

§ 2. Zarząd Fundacji tworzy:

– Prezes Fundacji,

– Wiceprezes Fundacji.

§ 3. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy.

§ 4. Do działalności i uprawnień Zarządu Fundacji należą:

– Reprezentacja Fundacji na Zewnątrz,

– Przyjmowanie subwencji, spadków, darowizn i zapisów;

– Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;

– Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych,

– Występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,

– Opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania,

– Zatwierdzanie programów działania Fundacji;

– Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych;

– Uchwalanie zmian statutu Fundacji;

– Zarządzanie majątkiem Fundacji;

– Członkowstwo Zarządu ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji bądź śmierci członka Zarządu;

§ 5. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa. W celu zawierania umów o pracę, o dzieło lub zleceń wymagany jest podpis jednego członka Zarządu: prezesa lub wiceprezesa.

§ 6. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

§ 7. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

§ 8. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje swą decyzją Rada.

§ 9. Członkowstwo w Radzie wygasa na skutek:

– dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

– śmierci członka.

§ 10. Do zadań Rady Fundacji należy:

– nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;

– powoływanie nowych członków Zarządu Fundacji w przypadku pisemnej rezygnacji bądź śmierci członka Zarządu ;

– podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;

– podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji;

– podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE FUNDACJI

Art. 8
§ 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatorów w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych).

§ 2. Majątek i fundusze Fundacji stanowić mogą:

 1. nieruchomości,
 2. ruchomości,
 3. fundusze,
 4. wartości niematerialne i prawne.

§ 2. Na fundusze Fundacji składają się:,

 1. wpływy ze zbiórek i imprez publicznych,
 2. darowizny, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych;
 3. dotacje i subwencje,
 4. przychody uzyskane za oddane usługi,
 5. odsetki bankowe, akcje, obligacje.

§ 3. Wszystkie dochody Fundacji przeznaczane są na działalność statutową.

§ 4. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 5. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

Art. 8
Zabrania się:

§ 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”.

§ 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach.

§ 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

Art. 9

§ 1. Fundacja ulega likwidacji w wypadkach przewidzianych w ustawie na podstawie decyzji Rady Fundacji.

§ 2. Środki majątkowe Fundacji pozostałe po likwidacji zostają przeznaczone decyzją Zarządu Fundacji na cele wskazanej przez Zarząd organizacji pożytku publicznego.

FUNDATORZY:

1. Marta Sznajder

2. Marta Burkiewicz

%d blogerów lubi to: